Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
w Wierzbnie
 
  
Nowości


Łukasz Kowal.
Firma usługowo – remontowo - budowlana


ul. 22 Lipca 62, 32-540 Trzebinia

t +48 32 753 64 10, f +48 32 733 74 43 
REGON 122770539, NIP 628 22 59 449
www.studioteatralnesztuka.plREGULAMIN PRACY RADY

 

PEDAGOGICZNEJ

 

SAMORZĄDOWEGO

 

PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI

 

INTEGRACYJNYMI

 

W WIERZBNIE

 

 

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.

 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku zebrania mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Mogą to być:

 1. Pracownicy administracji i obsługi przedszkola;

 2. Przedstawiciele Rady Rodziców;

 3. Pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno – lekarskiej nad dziećmi;

 4. Przedstawiciele organizacji społecznych i związków działających na terenie przedszkola;

 5. Przedstawiciele organu prowadzącego;

 6. Przedstawiciele organu nadzorującego;

 7. Pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

§2

 

Podstawowe zadania Rady Pedagogicznej

 

 1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 2. Okresowe i roczne analizowanie postępów dzieci w zakresie wychowania, opieki oraz organizacja i warunki materialne przedszkola.

 3. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.

 4. Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci.

 5. Przygotowywanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian.

 

§3

 

Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej

 

 1. Zatwierdzanie planów pracy przedszkola.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w przedszkolu.

 3. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 4. Ustalenie regulaminu swojej działalności.

 5. Przygotowywanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian.

 

 

§4

 

Opiniodawcze kompetencje Rady Pedagogicznej

 

 1. Organizacja pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć.

 2. Projekt planu finansowego przedszkola.

 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom prac stałych
  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych.

 5. Opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.

 6. Powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił.

 7. Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

 8. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora.

 9. Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.

 10. Opiniowanie programu wychowawczego przedszkola.

 11. Opiniowanie programu profilaktyki przedszkola.

 12. Opinia w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora przedszkola.

 13. Wnioskowanie o nadanie imienia placówce.

 14. Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia.

 15. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty (z wyłączeniem wniosku na nagrodę dyrektora).

 

§5

 

Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora

§6

 

Organizacja zebrań Rady Pedagogicznej

 

 1. Rada wykonuje swe zadania zgodnie z planem pracy przedszkola.

 2. Rada obraduje na zebraniach:

 1. Zwyczajnych,

 2. Szkoleniowych,

 3. Nadzwyczajnych,

 4. Innych wg. potrzeb.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się po zajęciach z dziećmi.

 2. Zebrania mogą być organizowane:

 1. Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 2. Z inicjatywy przewodniczącego,

 3. Na wniosek organu prowadzącego przedszkole,

 4. Z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Zebrania rady Pedagogicznej organizowane są:

 1. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,

 2. W każdym semestrze w związku z podsumowaniem pracy wychowawczo – dydaktycznej
  i opiekuńczej przedszkola,

 3. Po zakończeniu rocznych zajęć,

 4. W ciągu roku szkolnego w związku z wewnętrznym samokształceniem,

 5. W miarę bieżących potrzeb.

 

§7

Tryb podejmowania uchwał

 

 1. Uchwały rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
  w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 2. Głosowanie nad uchwałą Rady Pedagogicznej może odbywać się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 3. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach tyczących osobowych spraw nauczyciela.

 4. Wykonanie uchwały należy do obowiązków dyrektora przedszkola.

 5. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

 6. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§8

 

Obowiązki przewodniczącego rady Pedagogicznej

 

 1. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej w trybie przyjętym przez Radę Pedagogiczną oraz analizowanie stopnia realizacji tych uchwał.

 2. Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu pracy przedszkola.

 3. Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli.

 4. Zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa przedszkolnego oraz omawianie trybu i form jego realizacji.

 5. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej po zakończeniu roku szkolnego wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

 6. Prowadzenie i przygotowanie zebrań rady Pedagogicznej oraz zawiadamianie jej członków
  w terminie, co najmniej 7 dni przed planowanym zebraniem. Terminu tego nie uwzględnia się przy zwoływaniu nadzwyczajnych zebrań.

 

 

§9

 

Obowiązki członków Rady Pedagogicznej

 

 1. Nie ujawnianie spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 2. Współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

 3. Czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz
  w wewnętrznym samokształceniu.

 4. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej.

 5. Przestrzeganie postanowień prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń
  i regulaminów.

 6. Składanie przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z realizacji przydzielonych zadań.

 

§10

 

Dokumentowanie zebrań Rady Pedagogicznej

 

 1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół w wersji elektronicznej
  i papierowej (wydruk komputerowy) w terminie trzech dni.

 2. Wydruk protokołu podpisuje przewodniczący Rady Pedagogicznej i protokolant.

 3. Członkowie Rady Pedagogicznej mają możliwość do zapoznania się z protokołem
  z poprzedniego zebrania, poprzez udostępnienie wydrukowanego protokołu
  w kancelarii dyrektora przez 5 dni i zgłaszają ewentualne poprawki i uwagi przewodniczącemu zebrania.

 4. Rada Pedagogiczna decyduje w głosowaniu jawnym o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawek członkowie podpisują protokół
  z zebrania.

 5. Protokolant zapisuje protokół z przebiegu zebrania zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

 6. Protokół z zebrania musi zawierać: numer protokołu, datę zebranie, porządek zebrania, przebieg zebrania, podpis protokolanta, przewodniczącego i członków.

 7. Porządek zebrania zawiera: przedstawienie przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej porządku zebrania, zatwierdzenie porządku zebrania, odczytanie
  i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

 8. Protokołowanie zebrań sporządzają członkowie Rady Pedagogicznej w kolejności alfabetycznej.

 

 

§11

 

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

 

 1. Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej jest księga protokołów Rady Pedagogicznej w wersji elektronicznej i papierowej (wydruk komputerowy).

 2. Wersja papierowa księgi protokołów jest umieszczana w segregatorze.

 3. Księgę protokołów należy udostępniać na terenie przedszkola jej nauczycielom
  i innym upoważnionym osobom.